Info i saopštenja

Obaveštenje o uvođenju naknade za unapređenje energetske efikasnosti

 

Poštovani kupci prirodnog gasa,

Ovim putem Vas obaveštavamo da je, na osnovu Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS”, broj 95 od 8.12.2018.), donet Pravilnik o obrascu prijave evidencije obveznika naknade za unapređenje energetske efikasnosti (“Službeni glasnik RS”, broj 41 od 11.06.2019.), čijom primenom od 01. jula 2019. godine počinje obračun naknade za unapređenje energetske efikasnosti.

Osnovica naknade za unapređenje energetske efikasnosti obračunava se na osnovu isporučene količine prirodnog gasa na mestu isporuke krajnjem kupcu u obračunskom periodu, izražene u metrima kubnim (m³) svedenim na standardne uslove i referentnu toplotnu vrednost (Sm³), u iznosu od 0,15 dinara po svedenom kubnom metru (Sm³) prirodnog gasa koji će se usklađivati u skladu sa zakonom, uz oporezivanje po posebnoj stopi PDV od 10% za prirodni gas u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Visina naknade za unapređenje energetske efikasnosti propisuje Ministarstvo rudarstva i energetike.

Utvrđivanje iznosa naknade za unapređenje energetske efikasnosti za isporučeni prirodni gas krajnjem kupcu vrši JP Vrbas- gas, prilikom ispostavljanja računa za isporučeni prirodni gas, dok prihodi ostvareni od naknada pripadaju budžetu Republike Srbije.


JP „Vrbas-gas“, Vrbas

 

 

На основу члана члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014) и члана 35. Сатута ЈП ″Врбас-гас″ Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП ″Врбас-гас″ Врбас донео је

ОДЛУКУ 
о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

71.755,00

1.2

Г-4

72.595,00

1.3

Г-6

77.395,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

57.404,00

2.2

Г-4

58.076,00

2.3

Г-6

61.916,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

929,71

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.769,00

4.2

Г-4

5.653,00

4.3

Г-6

9.421,00

 

II

Ова одлука се објављује на интернет страници www.vrbasgas.com и примењује од 1. јануара 2019. године.

 

Број: 01-1185/2018 
У Врбасу, 30.11.2018. године

Председник Надзорног одбора
Петар Канкараш

 

OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Broj: DV 02-366/2018
Datum: 24.04.2018. godine

 

OBAVEŠTENjE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI ISPORUKE PRIRODNOG GASA

Poštovani,

obaveštavamo Vas da će u petak, 27.04.2018. godine, u periodu od 12.00-16.00 časova, doći do privremene obustave isporuke prirodnog gasa zbog radova na glavnoj merno-regulacionoj stanici Vrbas (GMRS Vrbas), koji se izvode od strane JP "Srbijagas" Novi Sad.

 

S poštovanjem,
JP " Vrbas-gas" Vrbas

 

На основу члана члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014) и члана 35. Сатута ЈП ″Врбас-гас″ Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП ″Врбас-гас″ Врбас донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

83.447,00

1.2

Г-4

84.287,00

1.3

Г-6

89.087,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

66.758,00

2.2

Г-4

67.430,00

2.3

Г-6

71.270,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

987,93

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.997,00

4.2

Г-4

5.996,00

4.3

Г-6

9.993,00

Ова одлука се објављује на интернет страници www.vrbasgas.com и примењује од 1. јануара 2018. године.
Број: 01-1226/2017
У Врбасу, 30.11.2017. године
Председник Надзорног органа
Петар Канкараш
 

Cenovnik usluga JP ″VRBAS-GAS″ Vrbas - počev od 01.01.2018.

Broj: RB 01-1227/2017
Datum: 30.11.2017. godine

CENOVNIK USLUGA
JAVNOG PREDUZEĆA ″VRBAS-GAS″ VRBAS

OPIS USLUGE

IZNOS bez PDV (u din)

1.

Uključenje tarifnog kupca ( kategorija 1) nakon uličnog isključenja zbog neizmirenja obaveze za utrošeni prirodni gas

15.000,00

2.

Uključenje tarifnog kupca nakon isključenja zbog neovlašćenog korišćenja prirodnog gasa

15.000,00

3.

Uključenje tarifnog kupca ( domaćinstva ) nakon isključenja na merno - regulacionom setu

1.500,00

4.

Uključenje tarifnog kupca ( ostali kupci ) nakon isključenja na merno-regulacionom setu

4.000,00

5.

Izlazak dežurne službe na intervenciju nastalu greškom tarifnog kupca

2. 420 ,00

6.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (fizička lica)

2.000,00

7.

Tehnički uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje sa distributivnim gasovodom (pravna lica)

50,00

8.

Dužina kućnog gasnog priključka preko rešenjem definisane dužine od 20 m

1.000,00

9.

Ponovno uključenje nakon otkaza ugovora o isporuci prirodnog gasa od strane tarifnog kupca

8.000,00

10.

Naknadni radovi na postojećim unutrašnjim gasnim instalacijama po satnici rada

680 ,00

11.

Prvo puštanje u rad gasnog aparata

4.000,00

12.

Godišnji pregled i servisiranje gasnog aparata

5.000,00


Ovaj Cenovnik usluga stupa na snagu od 01.01.2018. godine, čime prestaje da važi Cenovnik usluga JP "Vrbas-gas" Vrbas broj RB 01-228/2012 od 29.02.2012. godine.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
PETAR KANKARAŠ

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat