Kalkulator VRBAS-GAS

Poštovani potrošači,

Možete sami proveriti ispravnost dostavljenog računa kalkulatorom postavljenim OVDE .

Ukoliko imate bilo kakvu sumnju u ispravnost dostavljenog računa za januar mesec izvolite nas kontaktirati na navedene brojeve telefona na računu. Sve ove i druge podatke o prirodnom gasu, zakonskim i tehničkim propisima možete pronaći na web sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije www.aers.rs.

 • Standardni kubni metar prirodnog gasa Sm3 je kubni metar prirodnog gasa na standardnim uslovima:donje toplotne moći Hd=33.338,35 kJ pri temperaturi od 288,15 K (15°C) i pritisku 1,01325 bar (1013,25 mbar).
 • KH i KP - koeficijenti za svođenje izmerene zapremine prirodnog gasa na isporučenu zapreminu standardnih uslova gasa.
  KH – količnik (odnos) isporučene toplotne moći i standardne toplotne moći Hd=33.338,35 kJ
  KP – količnik (odnos) radnog pritiska 1035,25 mbar i standardnog pritiska 1013,25 mbar.
  NAPOMENA: Parametri prirodnog gasa su definisani Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (‘’Službeni glasnik RS’’ broj 47/2006 i 3/2010)
 • Energent - Isporučena zapremina prirodnog gasa u standardnim kubnim metrima. Cena jednog standardnog kubnog metra prirodnog gasa odobrena je od Agencije za energetiku i Vlade Republike Srbije.
 • Izmereno – Razlika novog i starog stanja na merilu zapremine i predstavlja potrošnju u iskazanom obračunskom periodu.
 • Isporučeno – Količina energije iskazana u standardnim kubnim metrima prirodnog gasa predstavlja proizvod izmerene zapremine gasa (razlike novog i starog stanja na merilu zapremine gasa) i koeficijenata korekcije za toplotnu moć i pritisak.
 • Naknada po mestu isporuke – Fiksna (nepromenljiva) vrednost utvrđena na godišnjem nivou za svako merno mesto se mesečno obračunava i predstavlja priznate i odobrene troškove od strane Agencije za energetiku i Vlade Republike Srbije.
 • TABELA LEVO: PRIKAZ OBAVEZA (odloženo plaćanje – na rate)
  Prvi deo (62,5%) računa predstavlja 62,5% od iskazanog iznosa UKUPNO sa PDV u obračunskom periodu.
  Drugi deo predstavlja odloženi deo (37,5%) iz ranijeg perioda koji dospeva na naplatu kada i dostavljeni račun.
  Kamata je obračunata za neizmirene obaveze u prethodnom obračunskom periodu - mesecu koji prethodi obračunu.

Ispod tabele na računu je iskazana visina i rok dospeća drugog dela (37,5%) računa za obračunski period (januar 2010).

 • TABELA DESNO: PRIKAZ UKUPNIH OBAVEZA
  Ukupno sa PDV je ukupno obračunat iznos u navedenom obračunskom periodu (iz tabele iznad).
  Prethodno stanje je polje predviđeno za iskazivanje duga ili pretplate po svim prethodnim računima.
  Kamata je obračunata za neizmirene obaveze u prethodnom obračunskom periodu.
  UKUPNO je iznos ukupnog duga po svim računima (iznos sa dostavljene analitičke kartice potrošača).
 • Uplatu u korist JP’’Vrbas-gas’’, ul. Kozaračka br.3, bez provizije, možete izvršiti u sledećim poslovnim bankama:
 1. BANCA INTESA tekući račun 160-10782-31
 2. ERSTE BANK tekući račun 340-4423-47

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat