ОДЛУКА о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса

На основу члана 268. став 2. и члана 261. став 1. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон и 62/2023), а у вези са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (″Сл. гласник РС″, бр. 42/2016 и 140/2022), и члана 35. Сатута ЈП Врбас гас Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП Врбас гас Врбас донео је

ОДЛУКУ
о висини трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса

 

I

Утврђује се висина трошкова прикључења типским прикључцима на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ у динарима

(без ПДВ-а)

незахтевни објекти (категорија А)

остали типски прикључци

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

 

76.927,00

95.316,00

1.2

Г-4

 

76.889,00

95.277,00

1.3

Г-6

 

82.083,00

100.472,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

 

61.542,00

76.253,00

2.2

Г-4

 

61.511,00

76.222,00

2.3

Г-6

 

65.666,00

80.377,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

192,58

192,58

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

 

3.222,00

3.222,00

4.2

Г-4

 

4.833,00

4.833,00

4.3

Г-6

 

8.055,00

8.055,00

 

II

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-1486/2021 од 30.11.2021. године.

 

III

Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у ″Службеном гласник РС″ и на интернет страници Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас (www.vrbasgas.com), а примењује се истеком 30 дана од дана објављивања.

Број: 01-333/2024
У Врбасу, 28.03.2024. године

Председник Надзорног одборa
Драган Бешовић


ПРЕУЗМИ:



 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat