Info i saopštenja

Број: НО 01-1347/2015
Датум: 24.12.2015. године

На основу члана 261.Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), Методологије за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС" број 77/12) и члана 35. Статута Јавног предузећа ″Врбас-гас″ за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 24.12.2015. године донео следећу

О Д Л У К У

којом се усваја Норматив трошкова прикључења типских прикључака Јавног предузећа ″Врбас-гас″ за дистрибуцију природног гаса Врбас за 2016. годину.
Рекапитулација трошкова прикључења (Ттпи) по категоријама типских прикључака:

Ред.
број

Трошaк

 

Јед.
мере

Износ

Н А П О М Е Н А

А - Трошкови изградње прикључка - ТИтпи за граничну удаљеност, по категоријама типског прикључка:

Збир трошкова пројектовања и геодетског снимања, набавке уређаја, опреме, материјала, радова, стручних и оперативних послова.

А1 - прикључење на већ изграђену мрежу

1.

Трошкови прикључења (ТИтпи)

 

 

 

1.1

Г- 2,5

дин.

96 . 154

 

1.2

Г- 4

дин.

97 . 154

 

1.3

Г- 6

дин.

102 . 214

 

А2 - прикључење које се изводи истовремено са изградњом мреже

2.

Трошкови прикључења

 

 

За изградњу заједно са мрежом, пре првог пуштања гаса у мрежу, трошкови из А1-1 се умањују за 20%.

2.1

Г- 2,5

дин.

76 . 923

2.2

Г- 4

дин.

77 . 723

2.3

Г- 6

дин.

81 . 771

Б - Јединични варијабилни трошак опреме и радова (ЈВТ) који се наплаћује за сваки додатни метар преко граничне удаљености

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова

дин/m

1 . 469

 

В - Део трошкова система (ДТСтпи), по категоријама типског прикључка:

4.

Део трошкова система (ДТС)

4.1

ако је ДТС јединствен за све мреже оператора система

 

 

 

4.1.1

Г- 2,5

дин.

3 . 833

 

4.1.2

Г- 4

дин.

5 . 750

 

4.1.3

Г- 6

дин.

9 . 583

 

4.2

aко је ДТС различит за сваку мрежу ОС, за конкретног корисника се ДТС обрачунава према

табели "6. - Вредности ДТС по мрежама p< 6 bar"

 

5.

Датум почетка примене приказаних трошкова

датум

01.01.2016.

 

Укупни трошак прикључења (Ттпи) једнак је збиру трошкова одговарајућих позиција за конкретног корисника.

Имајући у виду пословну политику, која има за циљ стимулисање прикључења на постојећу дистрибутивну гасну мрежу, водећи рачуна о ценама природног гаса, трошкови прикључења типских прикључака за готовинско плаћање, без ПДВ-а, се усвајају на следећем нивоу:

  • Г-2,5 81.000,00 динара
  • Г-4 83.000,00 динара
  • Г-6 91.000,00 динара

Трошкови прикључења типских прикључака за плаћање на 12 месечних рата, без ПДВ-а, се усвајају на следећем нивоу:

  • Г-2,5 100.000,00 динара
  • Г-4 103.000,00 динара
  • Г-6 112.000,00 динара

Усвојени трошкови прикључења типских прикључака примењују се повеч од 01.01.2016. године.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Врбасу, 24.12.2015. године

 

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП ″ВРБАС-ГАС″ ВРБАС
Ђурић Владимир, дипл.маш.инж.

 

Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje sa primenom od 1. oktobra 2015. godine

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  21. septembra  2015. godine, doneo je

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.    Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.
2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za  javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa "energent"

Tarifa "kapacitet"

Tarifa "naknada po mestu isporuke"

(din/m3)

(din/m3/dan/godina)

(din/mesto isporuke/godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

"Mala potrošnja"
("Mala potrošnja -domaćinstva" i
"Mala potrošnja - ostali")

39,32

 

2.005,62

"Vanvršna potrošnja K1"

 

 

 

"Ravnomerna potrošnja K1"

37,06

135,63

2.005,62

"Neravnomerna potrošnja K1"

37,06

159,56

2.005,62

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Vanvršna potrošnja K2"

36,63

101,93

20.056,19

"Ravnomerna potrošnja K2"

36,63

123,78

20.056,19

"Neravnomerna potrošnja K2"

36,63

145,62

20.056,19

 

3.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. oktobra 2015. godine.

Broj: 01-926/2015
U Vrbasu,  21. septembra 2015. godine


Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

 

Preuzmi: ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje (pdf, 200 KB)

 

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  22. juna  2015. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.

 

Preuzmi Odluku o ceni prirodnog gasa (pdf, 93 KB)

 

 

Preuzmi Odluku o davanju saglasnosti (pdf, 197 KB)

 

 

.

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  22. maja  2015. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.

 

PREUZMI ODLUKU

 

 

Odluka o davanju saglasnosti

 

 

 

.

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od  27. januara  2015. godine, doneo je

 

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.

 

PREUZMI ODLUKU

 

 

Odluka o davanju saglasnosti

 

 

 

.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat