Info i saopštenja

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање са применом од 1. октобра 2022. године

ОДЛУКА О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

СА ПРИМЕНОМ ОД 1. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 88. став 2. тачка 8), у вези са чланом 89. став 7. и 92. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018-др. закон и 40/2021), члана 68. став 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом ("Службени гласник РС", број 49/2022) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-550/2016 од 02.06.2016. године, Надзорни одбор JP VRBAS GAS VRBAS, на седници од 29. јула 2022. године, донео је

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање јавног снабдевача природног гаса – JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS.

2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/2014, 105/2016, 108/2016-исправка, 29/2017 и 78/2022) и то:

 

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/
kWh)

Тарифа
"капацитет"
(дин/kWh/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")

3,51

2.005,62

2.

"Ванвршна потрошња К1"

3,29

6,43

2.005,62

3.

"Равномерна потрошња К1"

3,29

13,67

2.005,62

4.

"Неравномерна потрошња К1"

3,29

16,08

2.005,62

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

3,24

7,58

20.056,19

6.

"Равномерна потрошња К2"

3,24

16,11

20.056,19

7.

"Неравномерна потрошња К2"

3,24

18,96

20.056,19

3. Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у "Службеном гласнику РС" и на интернет страници JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS, www.vrbasgas.com, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се почев од 1. октобра 2022. године.

Број: 01-818/2022
У Врбасу, 29. јула 2022. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

 

 

 

Преузми: Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање

 

 

Oдлука о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса са применом од 1. октобра 2022. године

ОДЛУКА О ЦЕНИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
СА ПРИМЕНОМ ОД 1. ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 88. став 2. тачка 4), у вези са чланом 89. став 7., 92. став 1. и 261. став 1. тачка 6) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018-др. закон и 40/2021), члана 68. став 2. Уредбе о условима испоруке и снабдевања природним гасом ("Службени гласник РС", број 49/2022) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-550/2016 од 02.06.2016. године, Надзорни одбор JP VRBAS GAS VRBAS, на седници од 29. јула 2022. године, донео је

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

1. Овом  одлуком утврђује се цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS.

2. Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног  гаса ("Службени гласник РС", бр. 105/2016, 29/2017 и 78/2022) и то:

Редни
број

Категорије
места испоруке

Групе
места испоруке

Тарифа "енергент"
(дин/
kWh)

Тарифа "капацитет"
(дин/kWh/дан/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")

0,61

2.

"Ванвршна потрошња К1"

0,38

6,43

3.

"Равномерна потрошња К1"

0,38

13,67

4.

"Неравномерна потрошња К1"

0,38

16,08

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

0,34

7,58

6.

"Равномерна потрошња К2"

0,34

16,11

7.

"Неравномерна потрошња К2"

0,34

18,96

3. Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у "Службеном гласнику РС" и на интернет страници JAVNOG PREDUZEĆA VRBAS-GAS ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA VRBAS, www.vrbasgas.com, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се почев од 1. октобра 2022. године.

Број: 01-819/2022
У Врбасу, 29. јула 2022. године

Председник Надзорног одбора

Драган Бешовић

 

Преузми: Сагласност на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

 

Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање са применом од 1. августа 2022. године

ОДЛУКА О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ
СА ПРИМЕНОМ ОД 1. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ

На основу члана 88. став 2. тачка 8) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18 - др. закон и 40/21) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас, Надзорни одбор ЈП "Врбас гас" Врбас, на седници од 30. јуна 2022. године, донео је

О Д Л У К У
О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

  1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање јавног снабдевача природног гаса – Јавно предузећe "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас из Врбаса.
  2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/14, 105/16 ,108/16-исправка, 29/17) и то:

 

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/м3)

Тарифа
"капацитет"
(дин/м3/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

Мала потрошња

36,03

2.005,62

 

2.

Ванвршна потрошња К1

33,71

65,98

2.005,62

 

3.

Равномерна потрошња К1

33,71

140,21

2.005,62

 

4.

Неравномерна потрошња К1

33,71

164,95

2.005,62

 

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

Ванвршна потрошња К2

33,27

77,79

20.056,19

 

6.

Равномерна потрошња К2

33,27

165,31

20.056,19

 

7.

Неравномерна потрошња К2

33,27

194,49

20.056,19

 

Ова одлука, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује се на интернет страници www.vrbasgas.com, и примењује се од 1. августа 2022. године.

 

Број: 01-723/2022
У Врбасу, 30. јуна 2022. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

Преузми: Сагласност на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

 

ОДЛУКA о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

На основу члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021) и члана 35. Сатута ЈП Врбас гас Врбас (″Сл. лист општине Врбас″, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП Врбас гас Врбас донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

72.968,00

1.2

Г-4

72.968,00

1.3

Г-6

77.438,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

58.374,00

2.2

Г-4

58.374,00

2.3

Г-6

61.950,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

375,64

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.793,00

4.2

Г-4

5.689,00

4.3

Г-6

9.481,00

Висина трошкова прикључења не обухвата трошкове пројектовања и прибављања потребне документације за изградњу типског прикључка, а који сноси странка.

II

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-1180/2020 од 30.11.2020. године.

Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује на интернет страници Јавног предузећа Врбас-гас за дистрибуцију природног гаса Врбас (www.vrbasgas.com), а примењује се истеком 30 дана од дана објављивања.

Број: 01-1486/2021
У Врбасу, 30.11.2021. године

Председник Надзорног одборa
Драган Бешовић

Преузми: Сагласност на Одлуку о висини трошкова прикључења

 

 

 

ОДЛУКA о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

На основу члана члана 268. став 2. и члана 261. тачка 7) Закона о енергетици (″Сл. гласник РС″, број 145/2014 и 95/2018) и члана 35. Сатута ЈП ″Врбас-гас″ Врбас (Сл. лист општине Врбас, број 8/2016), Надзорни одбор ЈП ″Врбас-гас″ Врбас донео је

ОДЛУКУ

о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса

I

Утврђује се висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса:

Ред.

број

Опис позиције

Износ

у динарима

(без ПДВ-а)

1.

Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:

1.1

Г-2,5

45.965,00

1.2

Г-4

45.965,00

1.3

Г-6

49.760,00

2.

Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:

2.1

Г-2,5

36.772,00

2.2

Г-4

36.772,00

2.3

Г-6

39.808,00

3.

Јединични варијабилни трошак опреме и радова за сваки додатни метар преко граничне удаљености:

362,51

4.

Део трошкова система, јединствен за све дистрибутивне мреже за категорије типског прикључка:

4.1

Г-2,5

3.675,00

4.2

Г-4

5.513,00

4.3

Г-6

9.188,00

II

Ова одлука се објављује на интернет страници www.vrbasgas.com и примењује од 1. јануара 2021. године.

Број: 01-1180/2020
У Врбасу, 30.11.2020. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat