Info i saopštenja

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj : 01-1122/2013
Datum: 07 .08.2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas - gas " Vrbas, na sednici održanoj dana 07. 08. 2013. godine , doneo je

O D L U K U
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

  • Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
  • Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/2012) i to:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

46,00

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

43,96

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

43,22

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

  • Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 01. septembra 2013. godine.

 

 

U Vrbasu, 07.08.2013.godine

Predsednik Nadzornog odbora
JP "Vrbas-gas" Vrbas
Vladimir Đurić

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj: 01-29/2013 Datum: 11.01.2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, a u skladu sa članom 18. i 66. stav 2. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", br. 119/12), Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj dana 11.01.2013. godine, doneo je

 

O D L U K U 
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

1. Ovom Odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 93/2012) i to:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m3)

Kapacitet

(din/m3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

43,70

2.065,51

2.

Ostali kupci

41,21

276,29

2.065,51

3.

Kategorija 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

40,48

263,35

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

3. Ova Odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 01. februara 2013. godine.

U Vrbasu, 11.01.2013.godine

Predsednik Upravnog odbora JP "Vrbas-gas" Vrbas

Željko Milović

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA


Broj:   RB 01-1784/2012
Datum: 24.12.2012. godine

 

PREDMET:  OBAVEŠTENJE

 

Poštovani potrošači,

Dana 24.12.2012. godine smo, od našeg snabdevača JP „Srbijagas“ Novi Sad, dobili obaveštenje o donetoj Odluci o povećanju cene prirodnog gasa za sve kategorije potrošača, a koja će biti u primeni od 01.01.2013. godine.

Ovim putem Vas informišemo da će doći do promene naših cena prema Vama, obzirom na direktan uticaj promene cena našeg snabdevača JP „Srbijagas“ Novi Sad.

Kako do ovog momenta nismo dobili tačnu informaciju o kolikom se povećanju radi nismo u mogućnosti saopštiti za koliko će poskupeti cena prirodnog gasa, kao i od kada će biti u primeni novi izmenjeni cenovnik.

 

U cilju dalje uspešne saradnje, srdačno Vas pozdravljamo.

 

Direktor JP „Vrbas-gas“ Vrbas
Bjelica Radislav,  dipl.pravnik

 

 

 

 

OBAVEŠTENJE - NORMATIV TROŠKOVA

Broj: RB 01 -1672/2012
Datum: 30.11.2012. godine

Na osnovu člana 132. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 57/2011, 80/2011 i 93/2012), Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" broj 77/2012) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 30.11.2012. godine doneo sledeću

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova priključenja tipskih priključaka Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas za 2013. godinu.

Rekapitulacija troškova priključenja (Ttpi) po kategorijama tipskih priključaka:

R. br.

TROŠAK

Jed. mere

Iznos

NAPOMENA

1.

Troškovi izgradnje tipskog priključka sa KMRS (bez popusta i DTS), ako se priključak gradi nakon prvog puštanja gasa u mrežu (TItpi), za kategorije tipskog priključka:

1.1

G-2,5

din.

71,141

1.2

G-4

din.

72,533

1.3

G-6

din.

80,653

2.

Troškovi izgradnje tipskog priključka sa KMRS (bez popusta i DTS), ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže, za kategorije tipskog priključka:

Za izgradnju zajedno sa mrežom, pre prvog puštanja gasa u mrežu, troškovi iz 1 se umanjuju za 20%.

2.1

G-2,5

din.

56,913

2.2

G-4

din.

58,026

2.3

G-6

din.

64,522

3.

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova koji se naplaćuje za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

din/m

843.18

4.

Deo troškova sistema (DTS)

4.1

ako je DTS jedinstven za sve mreže operatora sistema, za kategorije tipskog priključka:

4.1.1

G-2,5

din.

4,076

4.1.2

G-4

din.

6,114

4.1.3

G-6

din.

10,189

4.2

ako je DTS različit za svaku mrežu OS, za konkretnog korisnika se DTS obračunava prema Tabeli 6. - Vrednosti DTS po mrežama p < 6 bar

5.

Datum početka primene prikazanih troškova

datum

01.01.2013

Ukupni trošak priključenja (Ttpi) jednak je zbiru troškova odgovarajućih pozicija za konkretnog korisnika.

Imajući u vidu poslovnu politiku, koja ima za cilj stimulisanje priključenja na postojeću distributivnu gasnu mrežu, vodeći računa o cenama prirodnog gasa, troškovi priključenja tipskih priključaka za gotovinsko plaćanje, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:

G-2,5 61.000,00 dinara
G-4 64.000,00 dinara
G-6 75.000,00 dinara

 

Troškovi priključenja tipskih priključaka za plaćanje na 12 mesečnih rata, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:

G-2,5 75.000,00 dinara
G-4 79.000,00 dinara
G-6 91.000,00 dinara

 

Usvojeni troškovi priključenja tipskih priključaka primenjuju se poveč od 01.01.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

U Vrbasu, 30.11.2012. godine

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA JP VRBAS-GAS″ VRBAS

ŽELJKO MILOVIĆ

 

 

OBAVEŠTENJE - PROMENE USLOVA PLAĆANJA

 

Poštovani potrošači,

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora JP "Srbijagas" Novi Sad, obaveštavamo Vas da smo prinuđeni da ukinemo mogućnost odloženog plaćanja dela računa u iznosu od 37,5% od ukupnog računa za isporučeni prirodni gas, koji je dospevao na naplatu šest meseci nakon dospeća prvog dela računa.

Počev od računa za obračunski period 01.11.-30.11.2012. godine fakturisanje isporučenog prirodnog gasa za kategoriju domaćinstva vršiće se sa dospećem u ukupnom iznosu mesečne potrošnje."

 

 

 

 

 

 

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat