Info i saopštenja

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj 4. jula 2014. godine, doneo je

O D L U K U

o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

1. Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", br. 93/12 i 76/13) i to:

Redni broj

 

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet
(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

45,08

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

43,04

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

42,31

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. avgusta 2014. godine.
.
Broj: 01-843/2014
U Vrbasu, 4. jula 2014. godine
.
Član Nadzornog odbora 
Gordana Doknić
 

Broj: RB 01 -1702/2013
Datum: 26.12.2013. godine

Na osnovu člana 132. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" br. 57/2011, 80/2011 i 93/2012), Metodologije za određivanje troškova priključenja na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl.glasnik RS" broj 77/2012) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni  odbor je na sednici održanoj dana 26.12.2013. godine doneo sledeću

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova priključenja tipskih priključaka Javnog preduzeća ″Vrbas-gas″ za distribuciju prirodnog gasa Vrbas za 2014. godinu.

Rekapitulacija troškova priključenja (Ttpi) po kategorijama tipskih priključaka:

Red.
broj

Trošak

Jed.
mere

Iznos

N A P O M E N A

A - Troškovi izgradnje priključka - TItpi za graničnu udaljenost, po kategorijama tipskog priključka:

Zbir troškova projektovanja i geodetskog snimanja, nabavke uređaja, opreme, materijala, radova, stručnih i operativnih poslova.

A1 - priključenje na već izgrađenu mrežu

1.

Troškovi priključenja (TItpi)

 

 

 

1.1

G-2,5

din.

76,579

 

1.2

G-4

din.

77,948

 

1.3

G-6

din.

84,788

 

A2 - priključenje koje se izvodi istovremeno sa izgradnjom mreže

2.

Troškovi priključenja

 

 

Za izgradnju zajedno sa mrežom, pre prvog puštanja gasa u mrežu, troškovi iz A1-1 se umanjuju za 20%.

2.1

G-2,5

din.

61,263

2.2

G-4

din.

62,358

2.3

G-6

din.

67,831

B - Jedinični varijabilni trošak opreme i radova (JVT) koji se naplaćuje za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti

3.

Jedinični varijabilni trošak opreme i radova

din/m

961.82

 

V - Deo troškova sistema (DTStpi), po kategorijama tipskog priključka:

4.

Deo troškova sistema (DTS)

4.1

ako je DTS jedinstven za sve mreže operatora sistema

 

 

 

4.1.1

G-2,5

din.

3,968

 

4.1.2

G- 4

din.

5,951

 

4.1.3

G- 6

din.

9,919

 

4.2

ako je DTS različit za svaku mrežu OS, za konkretnog korisnika se DTS obračunava prema

tabeli "6. - Vrednosti DTS po mrežama p< 6 bar"

 

 

5.

Datum početka primene prikazanih troškova

datum

01.01.2014.

 

Ukupni trošak priključenja (Ttpi) jednak je zbiru troškova odgovarajućih pozicija za konkretnog korisnika.

 

Imajući u vidu poslovnu politiku, koja ima za cilj stimulisanje priključenja na postojeću distributivnu gasnu mrežu, vodeći računa o cenama prirodnog gasa, troškovi priključenja tipskih priključaka za gotovinsko plaćanje, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:
  • G-2,5 65.000,00 dinara
  • G-4 68.000,00 dinara
  • G-6 78.000,00 dinara
Troškovi priključenja tipskih priključaka za plaćanje na 12 mesečnih rata, bez PDV-a, se usvajaju na sledećem nivou:
  • G-2,5 81.000,00 dinara
  • G-4 84.000,00 dinara
  • G-6 95.000,00 dinara
Usvojeni troškovi priključenja tipskih priključaka primenjuju se poveč od 01.01.2014. godine.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
U Vrbasu, 26.12.2013. godine
PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
JP ″VRBAS-GAS″ VRBAS
Đurić Vladimir, dipl.maš.inž.
 

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Naš broj: RB/GD 05-1520/2013
Dana:       14.11.2013. godine

Predmet: OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Poštovani kupci,
Na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7) i člana 67. stav 1., a u vezi sa članom 37. stav 1. i članom 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12), savet Agencije za enrgetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 13. novembra 2013. godine, doneo je odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Ovim putem želimo da Vas izvestimo da od 01.12.2013. godine počinje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prorodnog gasa, koje za kategorije kupaca, po grupama kupaca, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznose:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent

(din/m 3)

Kapacitet (din/m 3/dan/godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

44,54

-

2.065,51

2.

Ostali kupci

42,50

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

-

-

-

4.

Ravnomerna potrošnja

41,77

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

-

-

-

Navedene cene se uvećavaju za iznos obračunatog PDV-a po stopi od 8%.

U Vrbasu, 14.11.2013. godine

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

PRILOG:

ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Naš broj: 01-1462/2013   
Datum: 4. novembra 2013. godine

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,
Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici održanoj 4. novembra 2013. godine, doneo je

O D L U K U
o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

1.    Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", br. 93/12 i 76/13) i to:

 

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

44,54

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

42,50

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

41,77

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

3.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. decembra 2013. godine.


Naš broj: 01-1462/2013

U Vrbasu, 4. novembra 2013. godine

Predsednik
Vladimir Đurić

 

OBAVEŠTENJE O PROMENI CENE GASA

Naš znak: RB / GD 05-1136/13
Dana:       13.08.2013. godine

Predmet: O B A V E Š T E NJ E

Poštovani kupci, na osnovu člana 46. stav 1. tačka 7) i člana 67. stav 1., a u vezi sa članom 37. stav 1. i članom 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“ br. 57/11, 80/11 – ispravaka, 93/12 i 124/12), Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na sednici od 13. avgusta 2013. godine, doneo je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje .

Ovim putem želimo, da Vas izvestimo da od 01.09.2013. godine počinje primena novih cena za tarifne elemente za obračun cene prirodnog gasa, koje za kategoriju kupaca, odnosno grupu kupaca domaćinstva, bez obračunatog poreza na dodatu vrednost, iznose:

Redni broj

Kategorije kupaca

Grupe kupaca

Tarifa

Energent (din/m 3)

Kapacitet

(din/m 3/dan/ godina)

Naknada po mestu isporuke (din/mesto isporuke/godina)

1

2

3

4

5

6

1.

Kategorija 1

 

p < 6 bar

Domaćinstva

46,00

 

2.065,51

2.

Ostali kupci

43,96

227,16

2.065,51

3.

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

Neravnomerna potrošnja

 

 

 

4.

Ravnomerna potrošnja

43,22

209,52

20.655,06

5.

Sistemi daljinskog grejanja

 

 

 

 

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat