Info i saopštenja

Dopis potrošačima sa objašnjenjima

Poštovani potrošači,

Želeći da i dalje koristite prirodni gas na obostrano zadovoljstvo, dostavljamo vam detaljno objašnjenje računa za utrošeni prirodni gas tokom januara 2010.godine. Račun je usklađen sa svim pozitivnim propisima koji regulišu oblasti trgovine gasom i distribucije prirodnog gasa. Objašnjenja su data redom po vrstama i kolonama računa, a na dnu stranice su navedene poslovne banke i brojevi tekućih računa u kojima možete BEZ PROVIZIJE izvršiti uplatu iznosa za utrošeni prirodni gas.

Ukoliko imate bilo kakvu sumnju u ispravnost dostavljenog računa za januar mesec izvolite nas kontaktirati na navedene brojeve telefona na računu. Takođe, možete sami proveriti ispravnost dostavljenog računa kalkulatorom postavljenim na web stranici Preduzeća www.vrbasgas.com/kalkulator. Sve ove i druge podatke o prirodnom gasu, zakonskim i tehničkim propisima možete pronaći na web sajtu Agencije za energetiku Republike Srbije www.aers.rs.

 • Standardni kubni metar prirodnog gasa Sm3 je kubni metar prirodnog gasa na standardnim uslovima:donje toplotne moći Hd=33.338,35 kJ pri temperaturi od 288,15 K (15°C) i pritisku 1,01325 bar (1013,25 mbar).
 • KH i KP - koeficijenti za svođenje izmerene zapremine prirodnog gasa na isporučenu zapreminu standardnih uslova gasa.
  KH – količnik (odnos) isporučene toplotne moći i standardne toplotne moći Hd=33.338,35 kJ
  KP – količnik (odnos) radnog pritiska 1035,25 mbar i standardnog pritiska 1013,25 mbar.
  NAPOMENA: Parametri prirodnog gasa su definisani Uredbom o uslovima za isporuku prirodnog gasa (‘’Službeni glasnik RS’’ broj 47/2006 i 3/2010)
 • Energent - Isporučena zapremina prirodnog gasa u standardnim kubnim metrima. Cena jednog standardnog kubnog metra prirodnog gasa odobrena je od Agencije za energetiku i Vlade Republike Srbije.
 • Izmereno – Razlika novog i starog stanja na merilu zapremine i predstavlja potrošnju u iskazanom obračunskom periodu.
 • Isporučeno – Količina energije iskazana u standardnim kubnim metrima prirodnog gasa predstavlja proizvod izmerene zapremine gasa (razlike novog i starog stanja na merilu zapremine gasa) i koeficijenata korekcije za toplotnu moć i pritisak.
 • Naknada po mestu isporuke – Fiksna (nepromenljiva) vrednost utvrđena na godišnjem nivou za svako merno mesto se mesečno obračunava i predstavlja priznate i odobrene troškove od strane Agencije za energetiku i Vlade Republike Srbije.
 • TABELA LEVO: PRIKAZ OBAVEZA (odloženo plaćanje – na rate)
  Prvi deo (62,5%) računa predstavlja 62,5% od iskazanog iznosa UKUPNO sa PDV u obračunskom periodu.
  Drugi deo predstavlja odloženi deo (37,5%) iz ranijeg perioda koji dospeva na naplatu kada i dostavljeni račun.
  Kamata je obračunata za neizmirene obaveze u prethodnom obračunskom periodu - mesecu koji prethodi obračunu.

Ispod tabele na računu je iskazana visina i rok dospeća drugog dela (37,5%) računa za obračunski period (januar 2010).

 • TABELA DESNO: PRIKAZ UKUPNIH OBAVEZA
  Ukupno sa PDV je ukupno obračunat iznos u navedenom obračunskom periodu (iz tabele iznad).
  Prethodno stanje je polje predviđeno za iskazivanje duga ili pretplate po svim prethodnim računima.
  Kamata je obračunata za neizmirene obaveze u prethodnom obračunskom periodu.
  UKUPNO je iznos ukupnog duga po svim računima (iznos sa dostavljene analitičke kartice potrošača).
 • Uplatu u korist JP’’Vrbas-gas’’, ul. Kozaračka br.3, bez provizije, možete izvršiti u sledećim poslovnim bankama:
 1. BANCA INTESA tekući račun 160-10782-31
 2. ERSTE BANK tekući račun 340-4423-47

 

 

Odluka o Normativu troskova tipskih prikljucaka

Broj: PD 01-749-4/08
Datum: 10.07.2008.

Na osnovu člana 55. Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS" broj 84/04), Metodologije o kriterijumima i načinu odredjivanja troškova priključka na sistem za transport i distribuciju prirodnog gasa ("Sl. glasnik RS" broj 48/08) i člana 12. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Upravni odbor je na sednici održanoj dana 10.07.2008. godine doneo sledeću

 

O D L U K U

kojom se usvaja Normativ troškova tipskih priključaka Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.
 
Rekapitulacija troškova tipskog priključka (TItp):

Opširnije...
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat