Info i saopštenja

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,
Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 7. oktobra 2014. godine, doneo je

O D L U K U
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.    Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2.    Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

Категорије купаца

Групе

купаца

Тарифа "енергент" (дин/m 3)

Тарифа "капацитет"

(дин/m 3/дан/ година)

Тарифа

"накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Категорија 1

 

p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња-домаћинства" и "Мала потрошња-остали")

48 , 34

 

2.005,62

"Ванвршна потрошња К1"

 

 

 

"Равномерна потрошња К1"

46 , 08

135,63

2.005,62

"Неравномерна потрошња К1"

46 , 08

159,56

2.005,62

Категорија 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

45 , 65

101,93

20.056,19

"Равномерна потрошња К2"

45 , 65

123,78

20.056,19

"Неравномерна потрошња К2"

45 , 65

145,62

20.056,193.    Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. novembra 2014. godine, osim za grupu kupaca "Mala potrošnja – domaćinstva" za koju se primenjuje od 15. novembra 2014. godine.Broj: 01-1323/2014
U Vrbasu, 7. oktobra 2014. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

PRILOG:


 
 

ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Na osnovu člana 103. tačka 6 ) , u vezi sa članom 64. stav 2. tačka 5) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35 . Statuta Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas - gas " Vrbas, na sednici od 5 . septembra 2014. godine , doneo je

O D L U K U

O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA

  • Ovom o dlukom utvrđuje se cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa za mesta isporuke na distributivnom sistemu Javnog preduzeća "Vrbas - gas " za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

 

  • Cena pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", br . 123/12 i 75/14) i to:

Kategorije

mesta

isporuke

Grupe

mesta isporuke

Tarifa

"energent"

 

(din/m 3)

Tarifa

"kapacitet"

 

(din/m 3/dan/ godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja-domaćinstva" i "Mala potrošnja-ostali")

6,20

 

"Vanvršna potrošnja K1"

 

 

"Ravnomerna potrošnja K1"

3,95

135,63

"Neravnomerna potrošnja K1"

3,95

159 ,56

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Vanvršna potrošnja K2"

3,51

101,93

"Ravnomerna potrošnja K2"

3,51

123,78

"Neravnomerna potrošnja K2"

3,51

145,62

  • Ova o dluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine.

 

Broj : 01- 1148 /2014
U Vrbasu, 5. septembra 2014. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Đurić

 

ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka 1) Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 57/11, 80/11-ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas,

Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 5. septembra 2014. godine, doneo je

O D L U K U 
O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

1.Ovom odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje krajnjim kupcima priključenim na sistem za distribuciju prirodnog gasa Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas.

2.Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", broj 75/14) i to:

 

Kategorije kupaca

Grupe

kupaca

Tarifa "energent" (din/m 3)

Tarifa "kapacitet"

(din/m 3/dan/ godina)

Tarifa

"naknada po mestu isporuke" (din/mesto isporuke/godina)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kategorija 1

 

p < 6 bar

"Mala potrošnja"

("Mala potrošnja-domaćinstva" i "Mala potrošnja-ostali")

46,76

 

2.005,62

"Vanvršna potrošnja K1"

 

 

 

"Ravnomerna potrošnja K1"

44,51

135,63

2.005,62

"Neravnomerna potrošnja K1"

44,51

159,56

2.005,62

Kategorija 2

 

6 ≤ p ≤ 16 bar

"Vanvršna potrošnja K2"

44,08

101,93

20.056,19

"Ravnomerna potrošnja K2"

44,08

123,78

20.056,19

"Neravnomerna potrošnja K2"

44,08

145,62

20.056,19

 

3.Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2014. godine.

 

Broj: 01-1147/2014

U Vrbasu, 5. septembra 2014. godine

 

Predsednik Nadzornog odbora 
Vladimir Đurić

 

Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

Savet agencije za energetiku Republike Srbije, na 268. sednici od 09. jula 2014. godine, doneo je

Odluku o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

 

PREUZMI ODLUKU (.pdf)

 

 

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat