КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

 

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ЗА СНАБДЕВАЧЕ И ДИСТРИБУТЕРЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ( ПГ )

Шта је снабдевање природним гасом ( ПГ ) ?

Снабдевање ПГ је куповина и продаја ПГ купцима. За купце из категорије: домаћинства и мале остале купце, може се обављати продаја као јавно снабдевање или као тржишно снабдевање ПГ. Значај јавног снабдевања је продаја по регулисаним ценама. Значај тржишног снабдевања је слободно уговарање цена ПГ по тржишном принципу.

 

Ко може бити снабдевач ПГ ?

Крајњи купци могу куповати ПГ од снабдевача који обављају тржишну и/или јавну услугу тј. јавно снабдевање. Списак снабдевача и јавних снабдевача се може наћи на интернет страници АЕРСа: www.аерс.рс.

Ко је АЕРС (Агенција за енергетику Републике Србије) и која му је улога на тржишту ПГ ?

Агенција је самостално независно правно тело које функционише са циљем да ствара стабилни, ефикасни и одрживи тржишни амбијент, која контролише и регулише учеснике енергетског сектора да на принципима либералног тржишта ПГ, енергетски субјекти задовољавају потребе потрошача за енергијом.

 

Ко бира снабдевача ?

Купци на слободном тржишту имају право, а и обавезу, да бирају снабдевача, а ако га не изаберу, ПГ ће му продати резервни снабдевач. Рок за избор снабдевача је не дужи од 60 дана. Домаћинстава и остали мали купци могу , али не морају да бирају снабдевача, јер ће га регионални јавни снабдевач увек снабдевати.

Може ли се домаћинство после тржишног снабдевања, вратити на регулисано снабдевање тј. јавно снабдевање по регулисаним ценама, уместо тржишних цена ?

Купац из категорије домаћинстава се може вратити са снабдевања на јавно снабдевање, али при томе треба пазити на одредбе из тржишног уговора, које могу садржавати надокнаду у случају превременог раскида уговора.

Колико често се може променити снабдевач и да ли се то наплаћује?

Број промена снабдевача није ограничен. Поступак промене не може се покренути само у случају када је поступак промене већ у току. За крајњег купца сваки поступак промене снабдевача је бесплатан. У случају када крајњи купац има важећи тржишни уговор, исти може садржати надокнаду у случају превременог раскида уговора.


Који су могући ризици промене снабдевача ПГ ?

Ако уговор са постојећим снабдевачем садржи одређене погодности (нпр. попусте или поклоне) за купца, уговор може садржати одредбе о враћању искориштених погодности уколико се раскида пре уговореног рока. Те одредбе морају у уговору бити јасно дефинисане и предочене купцу. Обавезно проверите одредбе Уговора и Опште услове постојећег снабдевача.

Ако одаберем новог, тржишног снабдевача, да ли могу остати без ПГ?

Купац који уредно испуњава своје уговорне обавезе и уредно плаћа рачуне, не може остати без ПГ. Ако купац из било којег разлога остане без снабдевача, ПГ ће му обезбедити резервни снабдевач.

Од чега се састоји цена ПГ у случају јавног снабдевања?

Цена за домаћинства у обавези јавне услуге, тј. Јавног снабдевања, састоји се од трошка набавке ПГ (што укључује цену на велепродајном тржишту, трошкове транспорта, као и евентуалног складиштења), трошка дистрибуције, трошка промета, те порез на додату вредност (ПДВ). Трошак транспорта, складиштења, дистрибуције и трошак промета, одређује АЕРС. Трошак дистрибуције одређује АЕРС за сваког дистрибутера зависно од његових оправданих трошкова, а што има за последицу различите крајње цене ПГ на различитим деловима Републике Србије.

Од чега се састоји цена ПГ у случају тржишног снабдевања ?

Цена у тржишним условима се формира на тржишним основама, што значи да је предмет добровољног и обостраног споразума снабдевача и крајњег купца. И у овом случају постоји део крајње цене ПГ који одређује АЕРС (трошак складиштења, транспорта и дистрибуције ), док снабдевач самостално уговара износ трошка набавке и трошка промета, као и профит.

Колико рачуна се добија за потрошени ПГ, ако се промени снабдевач ПГ? Сви крајњи купци имају увек само један рачун, по сваком уговору.

На шта требам обратити пажњу код избора новог снабдевача ПГ ?

Снабдевач Вас је дужан унапред упознати са условима из уговора о продаји ПГ. Уговор о продаји мора бити јасно написан, прописујући права и обавезе продавца и купца на једноставан и недвосмислен начин. Сваки снабдевач мора осигурати да су његовим крајњим купцима услови добро познати пре склапања уговора.

Како се мења снабдевач ПГ ?

Поступак промене започиње потписивањем захтева за склапање уговора с новим снабдевачем. Промену обавља нови снабдевач на писани захтев купца (на прописаном обрасцу). Треба свакако проверити које обавезе постоје с постојећим снабдевачем у погледу цене, те додатних услова – нарочито трајања уговорне обавезе и могуће новчане накнаде за превремени раскид уговора. Поступак промене се може прекинути из разлога, ако крајњи купац жели одустати од промене или у случају да крајњи купац на дан почетка промене снабдевача има неплаћене рачуне за потрошени ПГ.

Шта се може предузети, ако се сматра да је снабдевач ПГ применио непоштен и/или монополски начин продаје?

Крајњи купац може одустати од поступка промене снабдевача за време трајања поступка промене, све до завршетка поступка промене снабдевача без икаквих трошкова.


Шта значи уговор о потпуном снабдевању ?

Уговор који обухвата активност да снабдевач продаје ПГ купцу уз истовремену испоруку, за количине које купац потроши и које се очитају на мерачу за период потрошње. Насупрот овој врсти уговора, постоје уговори са клаузулом „ узми или плати “ што купца обавезује да исплати ПГ који је наручио, а није потрошио, а снабдевача обавезује да плаћени гас испоручи у наредном периоду. На фактурама оба уговора, снабдевач мора посебно исказати трошкове транспорта и дистрибуције ПГ, према ценовницима одобреним од АЕРС - а .

Коме се може купац обратити за помоћ око промене снабдевача ПГ ?

За начелне информације купац се може обратити било којем активном снабдевачу ПГ. Ако се жели сазнати више о промени снабдевача, на интернет страницама АЕРС-а налазе се упутства, којима је дефинисан цели поступак.

Шта је дистрибуција ПГ ?

Дистрибуција ПГ је мрежа гасовода ради испоруке ПГ крајњим купцима, а која не укључује снабдевање ПГ. Дистрибуцију на одређеном подручју обавља оператор дистрибутивног система (дистрибутер). Дистрибутер је одговоран за рад, одржавање и развој дистрибутиног система на свом регионалном подручју. Дистрибутер такође обавља и очитавање стања гасомера, одржавање и замену мерача и друге мерне опреме, те може и испитивање инсталација код крајњих купаца из категорије домаћинстава.

Колико дистрибутера ПГ постоји у Републици Србији ?

Списак свих дистрибутера, као и основни подаци о њима, се може наћи на интернет страницама АЕРСа: хттпс://www.аерс.рс, као и порталима самих компанија енергетских делатности. Дистрибутер ПГ обавља делатност на одређеном подручју на бази дозволе/лиценце за обављање енергетске делатности коју издаје АЕРС, за одређен период важења дозволе .

Може ли се променити дистрибутер ПГ ?

На сваком дистрибутивном подручју постоји само један дистрибутер који то право остварује на основу своје лиценце/ дозволе издате од стране АЕРС -а.

Ко и како очитава стање гасомера ?

Очитавање стања гасомера обавља дистрибутер ПГ на свом подручју. Стање гасомера се очитава обиласком мерача, док се за крајње купце који имају уграђен мерач са даљинским очитавањем, стање очитава без потребе за физичким приступом мерачу. Крајњи купац који користи јавног снабдевача за куповину ПГ , има могућност да сам очитава своју потрошњу.

Коме се упућује жалба на одлуку дистрибутера ПГ о захтеву за прикључење?

Подносилац захтева за прикључење на дистрибутивни систем може против одлуке дистрибутера о захтеву за прикључење поднети жалбу АЕРС-у.

Коме се упућује рекламација / жалба на рад снабдевача или дистрибутера ПГ ?

Страна незадовољна поступањем, односно предузимањем или пропуштањем радње, може уложити приговор на рад снабдевача или дистрибутера ПГ. Они морају одлучити о приговору у року који је дефинисан уговором, од дана када је уложен приговор. Ако по одлуци незадовољна страна и даље сматра да су јој повређена права или правни интереси, може ради заштите својих


права уложити приговор АЕРС – у, а домаћинства надлежној институцији за заштиту права потрошача на интернет страници : хттпс://заститапотросаца.гов.рс/за-потросаце;

Коме се може рекламирати износ рачуна за ПГ ?

Крајњи купац може свом снабдевачу поднети приговор тј. рекламацију на рачун за испоручени ПГ, на начин како је снабдевач одредио поступак рекламације, према уговору о снабдевању.

Како се решавају спорови између снабдевача и дистрибутера ПГ ?

Спорови се решавају на начин како је одређено у уговору, а уколико није могућ договор и реализација уговора, надлежан је суд наведен у уговору.

Како се спроводи поступак искључења због неплаћања ПГ ?

Уколико купац не поступа по уговорним роковима плаћања, снабдевач налаже дистрибутеру тог подручја да се купац искључи са дистрибутивне мреже, после благовременог обавештења о томе и писмене опомене.

 

 

 

Директор ЈП „Врбас-гас“ Врбас
Радислав Бјелица

 

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat