Broj : RB 01- 1335 / 2011
Datum : 15. 09.2011. godine

Na osnovu člana 36. stav 3. i 4. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" broj 84/04 i 57/11), člana 27. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" broj 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 i 123/07), člana 12. Statuta JP "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas i Mišljenja Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije broj 348/2011-D-I/18 od 13.09.2011. godine, Upravni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas na sednici održanoj dana 15.09.2011. godine doneo je

O D L U K U
o utvrđivanju cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa

  • Ovom Odlukom utvrđuju se cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa na distributivnom sistemu JP "Vrbas-gas" Vrbas.
  • Cene za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa iskazane su po tarifnim stavovima utvrđenim Tarifnim sistemom za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS" broj 1/07) i utvrđene su po tarifnim elementima u skladu sa Metodologijom za određivanje tarifnih elemenata za izračunavanje cene pristupa i korišćenja sistema za distribuciju prirodnog gasa ("Službeni glasnik RS", broj 68/06, 1/07, 100/08, 116/08 i 64/10) i to:

R. br.

Kategorija korisnika

Grupa korisnika

Tarifni stav „energent“

(din/m ³)

Tarifni stav

kapacitet

(din/m ³ /dan/godina )

1

2

3

4

5

1.

Kategorija 1

p < 6 bar

Domaćinstva

5 , 93

2.

Ostali korisnici

3 , 8 9

227 , 16

3.

Kategorija 2

6<p<16 bar

Neravnomerna potrošnja

4.

Ravnomerna potrošnja

3 , 16

209 , 52

 

  • Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Vlade RS.

 

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat