На основу члана 88. став 2. тачка 8) и члана 92. став 1. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95/18-др. закон, 40/21, 35/23-др. закон и 62/23) и члана 35. Статута Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас број 01-550/2016 од 02.06.2016. године, Надзорни одбор ЈП "Врбас-гас" Врбас, на седници од 11. септембра 2023. године, донео је

О Д Л У К У

О ЦЕНИ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ

1. Овом  одлуком утврђује се цена природног гаса за јавно снабдевање јавног снабдевача природног гаса – ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВРБАС-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС.

2. Цена природног гаса за јавно снабдевање исказана је по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање ("Службени гласник РС", бр. 75/2014, 105/2016, 108/2016-исправка, 29/2017, 78/2022 и 57/2023) и то:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/
kWh)

Тарифа
"капацитет"
(дин/kWh/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

"Мала потрошња"

("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")

4,66

2.005,62

2.

"Ванвршна потрошња К1"

4,43

6,43

2.005,62

3.

"Равномерна потрошња К1"

4,43

13,67

2.005,62

4.

"Неравномерна потрошња К1"

4,43

16,08

2.005,62

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

"Ванвршна потрошња К2"

4,39

7,58

20.056,19

6.

"Равномерна потрошња К2"

4,39

16,11

20.056,19

7.

"Неравномерна потрошња К2"

4,39

18,96

20.056,19

3. Ова одлука се, по добијању сагласности Агенције за енергетику Републике Србије, објављује у "Службеном гласнику РС" и на интернет страници ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВРБАС-ГАС ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС, www.vrbasgas.com, и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се почев од 1. новембра 2023. године.

Број: 01-936/2023

У Врбасу, 11. септембра 2023. године

Председник Надзорног одбора
Драган Бешовић

 

ПРЕУЗМИ:

 

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat