Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje sa primenom od 1. oktobra 2017. godine

Na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br.  145/14) i  člana 35. Statuta Javnog preduzeća "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas, Nadzorni odbor JP "Vrbas-gas" Vrbas, na sednici od 25. avgusta 2017. godine, doneo je

ODLUKU

O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANjE

  1. Ovom  odlukom utvrđuje se cena prirodnog gasa za javno snabdevanje  javnog snabdevača prirodnog gasa – Javno preduzeće "Vrbas-gas" za distribuciju prirodnog gasa Vrbas iz Vrbasa.
  2. Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za  javno snabdevanje ("Službeni glasnik RS", br. 75/14, 105/16 ,108/16-ispravka i 29/17) i to:

Редни
број

Категорије
купаца

Групе
купаца

Тарифа
"енергент"
(дин/м3)

Тарифа
"капацитет"
(дин/м3/дан/година)

Тарифа
"накнада по месту испоруке"
(дин/место испоруке/година)

1.

Категорија 1
p < 6 bar

Мала потрошња

33,21

2.005,62

 

2.

Ванвршна потрошња К1

30,88

65,98

2.005,62

 

3.

Равномерна потрошња К1

30,88

140,21

2.005,62

 

4.

Неравномерна потрошња К1

30,88

164,95

2.005,62

 

5.

Категорија 2
6 ≤ p  ≤ 16 bar

Ванвршна потрошња К2

30,44

77,79

20.056,19

 

6.

Равномерна потрошња К2

30,44

165,31

20.056,19

 

7.

Неравномерна потрошња К2

30,44

194,49

20.056,19

 

3. Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje od 1. oktobra 2017. godine.

 

Broj: 01-851/2017
U Vrbasu, 25. avgust 2017. godine

Predsednik Nadzornog odbora 
Petar Kankaraš, ekonomista

Prilog:

 
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/660709gasna_platforma.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/432509mere_sigurnosti.jpglink
https://vrbasgas.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/621702koncepcija_gasifikacije.jpglink

Osnovni pojmovi gasne tehnike

    Jedna od mera bezbednosti je podizanje tehničke kulture potrošaca. Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa "Vrbas-gas" se smatra obaveznim da svoje buduće potrošače ukratko upozna sa ...

Mere sigurnosti

    Za bezbedno i sigurno korišćenje prirodnog gasa potrebno je pridržavati se odredjenih pravila i mera predostrožnosti kao i kod primene dosad uobičajenih kućnih aparata. Kako se gas kod nas ...

Koncepcija gasifikacije

- opšte napomene  -   Projektom se predviđa priključak za sve potencijalne potrošače gasa, što je u saglasnosti sa generalnim urbanističkim planovima grada Vrbasa i naseljenih mesta opštine. Kapacitetom gasne ...

Osnovni pojmovi gasne tehnike Mere sigurnosti Koncepcija gasifikacije

Aktuelno

JP "VRBAS-GAS" VRBAS

Telefon/faks:
021/794-265

Sertifikat